Writing to musvozimbabwe news a source said,

“the soldier Tinashe Carlos Chapeyama shot dead ┬ámother of his child Ashley Phiri 21yrs, cousins Rita Nkomo 24 years and Nkosivumile Ncube 16 years.”

“The gunman came to the residence armed with an AK 47 and shot his wife Ashley and her two cousins (females) dead. He also shot a 1 year old plus child on the leg but the child survived. He then shot himself on the abdomen and he is under police guard at Mpilo Central Hospital.

This took place in Magwegwe. After trying
to commit suicide he is battling for life at Mpilo hospital. The cousins were trying to stop him.

“However , this looks like a case of cheating.It’s really sad that the wife had done the right thing by going back to her parents.Unfortunately luck was not on her side.Relationships have become danger zones because it is all about lust now and not love.” Said sisi Vee.

Narrating the abusive relationship between Ashley and Carlos to sisi Vee, a close friend who supported Ashley said,

” Ndakatanga kuziwa Ashley last year muna April arambwa naCarlos.NaAshy taigara same area. Ashy pamba pawo pa …… Area 3 Dangamvura . Ashy pakadzoka kumba akati Carlos andifonera akati pinda mutown akanditengera grocery raiwe rakawandisa hanzi apedza kudaro akandipa 50c kwakuti chienda kumba kwenyu 50c iyi yaiwe yekombi. Ashy akandiudza kuti Carlos akambomurova zvekuda kufa .Ashy anoti ndakarohwa ndikazonhongwa nalecturer vepa MSU.

So Ashy akaenda kogara kuBulawayo Carlos uya futi kwakuteera kwaku threatner Ashy kuti ukaramba kuenda neni ndoda kuuraya hama dzako dzese.So Ashy uyu nekutya akabvuma kuenda naCarlos.Pakaitika zvese izvi Ashy naCarlos vaigara wese kuKwekwe so Carlos akazosvika pakuendesa Ashy kumusha.After ipapo ndopakazoenda kumba kwawo kuDangamvura.

So Carlos ainge ane nyaya yakewo yekurowa kwaakaita mamilitary police so akasungwa akagara mujeri remasoja kuBulawayo.Ashy aida Carlos zvakanyanya asi Carlos wacho aisadika .Pakakwana time yekuti Carlos abude Ashy akaenda kuBulawayo zvaisazivikanwa nesister yake nema brothers ake asi Carlos haana kurakidza Ashy rudo.Ndakaona Ashy akudzoka ega kumba kwawo.Pasina nguwa Carlos akauya kuDangamvura and aiuya pana Ashy zvaisa zivikanwa nemafamily members aAshy. Carlos aipa Ashy something like $120 pamwedzi.So Ashy akati time yareba ndiri kumba kwedu so akafunga kuita move on mushure mekunge abata fone yaCarlos aona kuti Carlos ainge akudanana neumwe mupurisa veku Beitbridge .Patime iyoyo zvainzi mupurisa uyu ange ane nhumbu yema twins.Kutaura kuno mukadzi iyeye anenge atone vana.Even carlos told me in person kuti ndine mupurisa wangu.

Ashy akaudza Carlos kuti usasauye pamba pedu ini ndakuita move on. So Carlos aifamba nebanga mupocket. Rimwe zuva Carlos uyu akamboda kundikuwadza and akanditi iwewe neimwe friend yaAshy naAshy ndoda kukupfuurai nepfuti coz ndimi muri kuti Ashy andirambe.So ini ndakamuti ndiburitse munyaya dzenyu.So Carlos went on to tell me nasty things about Ashy but ini handina kuzviterera coz ndakaona kuti aigadzirisa side rake.

Ashy akazofunga kuenda ku maintainance but to no avail.Takaenda ku3 brigade naAshy kuti carlos aone kusaver mapapers ake and major waivepo vakamufonera akaudzwa court date.Carlos akauya kwaMutare few days before court .Mission yake yaiwe yekuti Ashy asaenda kucourt.Day recourt ndakaramba kuenda nekutya Carlos uyu coz Ashy ainge andiudza kuti day riye raida kukurowa Carlos ainge ane banga ne screw driver muhomwe.So Ashy akaenda ega kucourt.Hanzi Carlos akafacker kurwara kuitira kuti nyaya isatongwe.Vachibva pacourt hanzi Carlos aifamba akabatira Ashley banga achiti ukatiza unondiona chete .So Carlos akabva aenda naAshy kumusha kwawo kuRowa achida kuti mbuya wake vagadzirise nyaya. Ashy akati murume handichadi main reason yairambira Ashy Carlos inyaya yekuti Carlos aityisa but audze Carlos kuti handichadi aitya kufa.I still remember Ashy achiti Carlos arara banga riri pasi pepillow.

So ini nesister yangu takazofunga kuti Ashy abve pamba pawo tikanomuhwandisa kumba kwe sister yangu.Taitya kuti akagara kumba kwesister yake Ashy Carlos aiuya futi ikoko achinetsa Ashy.Apa taimirira kuti day recourt rikwane.so Carlos akatanga kutsvaga Ashy zvekusvika pakuhwandira kuseri kwedurawall.Same day iroro ndakaenda koona Ashy ipapo ainge akwasisi wake so Carlos akaswera achitenderera achida kuhwandira so akazoguma apinda gate ini ndakanohwanda so vanhu vakangomuterera zvaaitaura Carlos kti aone kuenda.So that day ndopakakwira Ashy bus nevana wake2 Makanana naChloe kuenda kuBulawayo.The following day raiwe day recourt Carlos akashaya Ashy pacourt kwakuenda kumba kuye kwesister yaAshy kwakujamba durawall apa ainge akapfeka uniform yebasa nebanga mumaoko.Akasvika kwakuona malodgers so nyaya yakamhangarwa but Carlos haana kusungwa

So kubva ipapo naAshy taingotaura pafone so ipapo ndainge ndane almost a month ndisingataure naye .Ndakazotanga kutaura naye musiwa 31 January manheru .The followinga day ndopandakafonerwa naT….. brother yaAshy kuti Ashy afa auraiwa naCarlos.Hazvina kundishamisa just bcoz Carlos ainge akasozvitaura kuti ndoda kukupfurai nepfuti.

Wish yangu yaiwe kuenda kurufu kuti ndiudze hama dzaAshy chokwadi chese chaitika coz ini ndini ndaiswera naAshy.Carlos ainge akaramba Ashy ati ndane umwe mukadzi uye waisa gara wese.
Chete kutyper konetsa ndaida kukuudzai in person coz zvandasiya zvakawandisa.

Carlos ndakapedzisira kutaura naye musiwa 27 kana muchida chat rangu naye ndokupai.

Carlos akaramba mukadzi but akazotanga kudzoka achimurova since anga asina vabereki vakashaika we advised her aenda kune vakuru than kugara pamba ari ega. She was from Bulawayo but baba vake vaishanda kuno kwaMutare vakafawo a painful death also. Ashy aida murume wake zvisingaiti but this guy was abusive anga amuudza kuti ndakunoshanda ku Joza osiya vana Carlos akati usaende ndokubvisira roora then tochata .Imonday iyo yakauya Carlos achiona vana kuMagwegwe ikoko but iye akati ndakamuti hama dzangu hadzichadi ndokuzodzoka achimupfura but aitogara achidaro kuti ndichakuuraya ndozviuraya

Ashy ange ane mwana wake anonzi Makanaka. She is 4 but haasi vaCarlos.
Kozouya Chloe ndiye vaCarlos anenge ane 1 year 8 months ikoko.Ndiye waakapfura nepfuti too akararama.
So Ashy asiya vana 2 wese vasikana.

So Carlos ange ane game rekuda kundifeya kuti ndimuudze everything about Ashy but ndairamba ndairamba .Ndaigaromuudza kuti ndikuvadze hako but kuna Ashy handikuudze.Muarea
ainge akaisa ma spy aimuudza every movement yaAshley.

Kuona kwanguka that guy aiwa possessed. Uti aishanda zvaisambooneka ufunge pamwe pacho vaimuona netsvina.Last week iyo ndopandakamuona akatochenawo.
Ndakanzwa kuti baba wake nditeacher.

Vanhu vaisanzwisisa Ashy achitaura nyaya yake .Mai wangu vakasvika pakuti ….. siyana naAshy uchaurayiwa nemusoja uyu but ndakaramba ndakamira naAshy kusvikira pakufa pake. Ipapo ndainge ndamuonera basa kuBotswana rekuruka musoro.Shungu dzangu dzaiwe dzekuti atize Carlos
coz aigaroudza Ashy kuti these days vangwara pane munhu akukuudzira zvekuita.

Ashy yaiwe nherera that’s why Carlos aiita zvese zvanoda pana Ashley.Mhamha wake vakafa ari grade 7.Daddy wake vakafa ari form one.So mumba mawo vaiwe 4.

Ashy aiti akada kumhangara nyaya yake kuhama dzaCarlos ainzi isu Carlos hatimugone hapana vanoterera.

At 25 zviri kunzi Carlos ane vana 6 with different women.
NaAshy vane one
Kumapurisa taienda but taiswekwa kuitwa mapenzi. Day
ratakatanga komhangara maintainance takasvika Carlos atuma imwe hama yake kotsvaga Ashy kwakusvika asipo.Munhu uya kwakutora Makanaka tikaenda kumapurisa imi takasekwa tikadzokera kumba.

Gogo mai vakabara mai wake ndiwo vanogara kuBulawayo kwaanga atizira.
Pandakafonerwa naT…….bro yaAshy ndainge ndakuda kutotiza pamba ndichiti akutouya kuno sezvo zvirizvo zvaaigara akandiudza kuti ndoda kukupfurai nepfuti.

Munamato wangu ndewekuti dai Carlos apora kuti atongwe nyaya dzake.Lastly
gvmnt yedu ngaipe mutongo mukuru kune vanhu vari kuuraya vanhu uye ngavasasiye masoja achifamba even muma locations akapfeka uniform coz tinenge takutya.Apa
akabata pfuti.
Kazhinji toona masoja achiimba muma locations.

——

To join group or send news etc please Whatsapp : +447565 446999

Email : musvozimbabwe@gmail.com